Convocatoria abierta: participación en la sesión del día 30 de junio

Propuesta de participación

Convocatoria abierta a interesadas/os en profundizar en la experimentación de formatos para la investigación artística basada en la práctica: artistas, investigadoras/es, estudiantes de grado o postgrado.
El seminario adoptará en esta ocasión un formato de ejercicio que será puesto en común en la sesión del 30 de junio de 2021. Para ello es necesario que las/os participantes desarrollen un proceso de trabajo previo, según las siguientes premisas:

Para participar en el seminario:
Es necesario aportar al grupo un material de trabajo. Se considera material de trabajo cualquier elemento susceptible de ser tratado como inicio de un proceso (de investigación-creación) y puede aportarse en cualquier medio o soporte: objeto físico, texto, imagen, audio, dibujo, pintura, fotografía, video... Salvo excepciones, deberá consignarse el origen del material presentado: autor/a, título, fecha (según proceda); ya sea que se trate de un documento íntegro o un fragmento. El material elegido podrá enviarse al email de laSIA antes del lunes 17 de mayo. Si el tipo de material requiriera ser entregado en mano, se acordará una fecha y lugar de entrega a través del email (lasiaehu@gmail.com).

El grupo de investigación laSIA seleccionará un conjunto de participantes (siete) con sus correspondientes materiales. En la fase posterior, cada participante elegirá uno de esos materiales (nunca el aportado por una/o misma/o) a partir del cual iniciará su proceso de trabajo. El ejercicio propone –como condición indispensable- trabajar con medios diferentes al que soporta el material de partida. Si por ejemplo se parte inicialmente de un texto, el ejercicio deberá prescindir de formatos textuales para abordar formatos de imagen, objetuales, sonoros… o cualquier otro diferente al inicial. Es sobre todo ese proceso de transformación del medio lo que interesa ejercitar desde esta propuesta.

En la sesión del día 30 de junio, los participantes del seminario se reunirán –junto con el equipo de laSIA- para poner en común el proceso y resultados del ejercicio realizado. Esta sesión se celebrará en la Sala Rekalde.

Fechas clave:
Solicitud participación (entrega material de trabajo): 17 de mayo (lunes), envío al email: lasiaehu@gmail.com
Notificación participantes: 21 de mayo
Reunión participantes y equipo laSIA: última semana de mayo.
Sesión seminario: 30 de junio de 2021

Deialdi irekia: ekainaren 30eko saioan parte hartzea

Deialdi irekia, praktikan oinarritutako arte-ikerketarako formatuen esperimentazioan sakondu nahi dutenentzat: artistak, ikertzaileak, graduko edo graduondoko ikasleak. Oraingo honetan, mintegiak ariketa-formatu bat izango du, eta 2021eko ekainaren 30eko bilkuran bateratuko da. Horretarako, parte-hartzaileek aldez aurreko lan-prozesu bat garatu behar dute, honako premisa hauen arabera:

Mintegian parte hartzeko:
Beharrezkoa da taldeari lanerako material bat ematea. Laneko materialtzat hartzen da prozesu baten hasiera gisa tratatu daitekeen edozein elementu (ikerketa-sorkuntza), eta edozein bitarteko edo euskarritan eman daiteke: objektu fisikoa, testua, irudia, audioa, marrazkia, pintura, argazkia, bideoa...

Salbuespenak salbuespen, aurkeztutako materialaren jatorria adierazi beharko da: egilea/a, izenburua, data (dagokionaren arabera), dokumentu osoa edo zati bat izan. Aukeratutako materiala maiatzaren 17a, astelehena, baino lehen bidali ahal izango da laSIAren helbide elektronikora. Material-mota hori eskura entregatu behar bada, e-posta bidez entregatzeko data eta tokia adostuko dira (lasiaehu@gmail.com).

LaSIA ikerketa-taldeak parte-hartzaile multzo bat hautatuko du (zazpi), dagozkien materialekin. Ondorengo fasean, parte-hartzaile bakoitzak material horietako bat aukeratuko du (inoiz ez norberak emandakoa), eta hortik abiatuta hasiko du bere lan-prozesua. Ariketak proposatzen du –ezinbesteko baldintza gisa– abiapuntuko materialak jasaten dituen baliabideez bestelako batzuekin lan egitea. Adibidez, hasieran testu batetik abiatzen bada, ariketak testu-formatuak alde batera utzi beharko ditu irudi-formatuak, objektiboak, soinudunak edo hasierakoaz bestelako beste edozein lantzeko. Batez ere, ingurunearen eraldaketa-prozesu hori da proposamen honetatik egikaritzea interesatzen zaiguna.

Ekainaren 30eko saioan, mintegiko parte-hartzaileak laSIAko taldearekin bilduko dira egindako ariketaren prozesua eta emaitzak bateratzeko. Bilkura hau Rekalde Aretoan egingo da.

Data nagusiak:
Parte hartzeko eskaera (lan materiala entregatzea): maiatzak 17 (astelehena), emaila: lasiaehu@gmail.com
Parte-hartzaileen jakinarazpena: maiatzak 21
Parte-hartzaileen eta laSIA taldearen bilera: maiatzeko azken astea.
Mintegia: 2021eko ekainaren 30a

Convocatoria abierta: participación en la sesión del día 30 de junio

Propuesta de participación

Convocatoria abierta a interesadas/os en profundizar en la experimentación de formatos para la investigación artística basada en la práctica: artistas, investigadoras/es, estudiantes de grado o postgrado.
El seminario adoptará en esta ocasión un formato de ejercicio que será puesto en común en la sesión del 30 de junio de 2021. Para ello es necesario que las/os participantes desarrollen un proceso de trabajo previo, según las siguientes premisas:

Para participar en el seminario:
Es necesario aportar al grupo un material de trabajo. Se considera material de trabajo cualquier elemento susceptible de ser tratado como inicio de un proceso (de investigación-creación) y puede aportarse en cualquier medio o soporte: objeto físico, texto, imagen, audio, dibujo, pintura, fotografía, video... Salvo excepciones, deberá consignarse el origen del material presentado: autor/a, título, fecha (según proceda); ya sea que se trate de un documento íntegro o un fragmento. El material elegido podrá enviarse al email de laSIA antes del lunes 17 de mayo. Si el tipo de material requiriera ser entregado en mano, se acordará una fecha y lugar de entrega a través del email (lasiaehu@gmail.com).

El grupo de investigación laSIA seleccionará un conjunto de participantes (siete) con sus correspondientes materiales. En la fase posterior, cada participante elegirá uno de esos materiales (nunca el aportado por una/o misma/o) a partir del cual iniciará su proceso de trabajo. El ejercicio propone –como condición indispensable- trabajar con medios diferentes al que soporta el material de partida. Si por ejemplo se parte inicialmente de un texto, el ejercicio deberá prescindir de formatos textuales para abordar formatos de imagen, objetuales, sonoros… o cualquier otro diferente al inicial. Es sobre todo ese proceso de transformación del medio lo que interesa ejercitar desde esta propuesta.

En la sesión del día 30 de junio, los participantes del seminario se reunirán –junto con el equipo de laSIA- para poner en común el proceso y resultados del ejercicio realizado. Esta sesión se celebrará en la Sala Rekalde.

Fechas clave:
Solicitud participación (entrega material de trabajo): 17 de mayo (lunes), envío al email: lasiaehu@gmail.com
Notificación participantes: 21 de mayo
Reunión participantes y equipo laSIA: última semana de mayo.
Sesión seminario: 30 de junio de 2021

El lugar del sujeto en la investigación artística basada en la práctica